Baru-Aru

Přátelé této pohádkové číselné disciplíny, přináším vám přepis poselství, která ke mně promlouvala v uplynulém období, nejvíce pak o adventu, v době Vánoc a dnes, o Silvestru 2020.

Najdete zde čísla: 12 – 13 – 21 – 29 – 31 – 33 – 34 – 46 – 47 – 59 – 69 – 73 – 74 – 85 – 91 – 92 – 94 – 95 – 212 – 291 – 412 – 421 – 644 – 744 – 753 – 831 – 912 – 914 – 944.

Čísla 31, 92 a 912 se mi zjevila opakovaně a je tedy určitě fajn věnovat jim zvýšenou pozornost.

Barevně odlišená čísla publikuji poprvé. Všechna ostatní jsem publikovala již v dřívějších textech na webíku andělské pošty.

Texty jsou převzaty z knihy “Andělská čísla” od Doreen Virtue.
Kéž Vás také něčím inspirují a obohatí.

12

Věř, že k tobě promlouvá Duch prostřednictvím opakujících se myšlenek, nápadů a vhledů, které tě vedou ke zlepšení něčeho ve tvém životě nebo životě druhých. Nechej se vést na cestě pozitivními afirmacemi.

13

Nanebevzatí mistři tě žádají, aby sis udržel(a) pozitivní postoj a odevzdal(a) jim všechny obavy nebo pochybnosti, tak aby je mohli uzdravit a proměnit. Toto číslo rovněž znamená posvátné ženství, protože v roce je třináct lunárních cyklů.

21

Věř a zůstaň pozitivní! Nejvíce ti teď pomohou tvé afirmace.

29

Měj víru v sebe i v božský účel svého života. Máš dostatečnou kvalifikaci a jsi připraven(a) pomáhat druhým!

31 … opakovaně

Nanebevzatí mistři ti pomáhají přesunout své myšlenky na posilující rovinu lásky a míru.

33

Kolem tebe je mnoho nanebevzatých mistrů, kteří ti všestranně pomáhají. Přišli ti pomoci s tvým posláním a jako odpověď na tvé modlitby. Nalaď se teď na ně a zeptej se jich, na cokoli chceš.

34

Nanebevztaí mistři a andělé jsou tady s tebou. Mluv s nimi často o svých pocitech a myšlenkách a naslouchej jejich odpovědím, které k tobě přijdou v podobě opakovaných myšlenek, znamení a vnitřních signálů.

46

Andělé ti chtějí pomoci s materiálními potřebami, zvláště když souvisí s tvým životním posláním a s tvými blízkými. Mohou ti pomoci s jakoukoli drobnou i závažnou záležitostí, která přináší tobě i tvým blízkým mír. Jenom je popros o pomoc.

47

Andělé říkají, že jednáš správně a že jsi na dobré cestě. Chtějí, abys věděl/a, že na tvé cestě jsou s tebou na každém kroku a že ti mohou pomoci ještě více, když je požádáš o konkrétní pomoc.

59

Tvůj život se začíná stabilizovat a vyjasňuje se ti představa o tvé životní cestě. Přijmi ji plně bez odkladů a pusť se po ní, protože je teď velice vhodná doba pro tebe i tvé poslání.

69

Toto číslo se vztahuje k rovnováze podobající se jin a jang. Své duchovní a materiální zájmy uveď do rovnováhy tím, že vynaložíš čas a námahu na obojí. O všechny tvé potřeby je postaráno, věnuješ-li se plně svému božskému poslání.

73

Nanebevzatí mistří říkají, že jsi na dobé cestě, a pomáhají ti na ní při každém kroku. Požádej je o každou další pomoc, kterou můžeš potřebovat.

74

Andělé říkají, že tvoje volba je dobrá. Pokračuj v cestě, po níž ses vydal/a, a když budeš mít pocit, že vrávoráš, obrať se na anděly.

85

Tok tvých financí se stále zvětšuje a zlepšuje. Soustřeď se i nadále na vděčnost a buď ochoten/ochotna dávat i přijímat s radostí ve svém srdci.

91

Sleduj své myšlenky o službě Světla a svém životním poslání. Buď pozitivní a věz, že máš dostatečné schopnosti a sílu uzdravovat a pomáhat druhým.

92 … opakovaně

Věř v sebe a své schopnosti naplnit své božské životní poslání.

94

Andělé tě žádají, aby ses i nadále soustředil/a na přinášení více lásky a světla do svého světa prostřednictvím svého poslání.

95

Změny, které zažíváš nebo o nichž uvažuješ, jsou prospěšné pro tvé božské poslání v životě.

212

Důvěřuj nápadům a zjevením, jichž se ti dostává. Věř, že síla tvých myšlenek může pozitivně změnit tvůj život.

291

Tvá hluboká touha pomáhat druhým spolu s tvou vírou a pozitivními očekáváními ti otevřely nové možnosti, jak naplňovat tvé božské poslání. Naslouchej svému vedení týkajícímu se tvé cesty a řiď se jimi.

412

Požádej anděly a archanděly, ať přijdou do tvých snů a zbaví tě veškerého pesimismu, aby ses mohl/a naplnit silnou vírou a optimismem.

421

Andělé tě žádají, ať používáš k oživení své víry pozitivní afirmace, jako například: “Mám právě teď dokonalou víru”.

644

Archandělé ti spolu s ostatními obyvateli andělské říše pomáhají se všemi pozemskými a materiálními záležitostmi.

744

Andělé a archandělé ti gratulují k tomu, že kráčíš po své božské cestě. Jsou zde, aby ti pomohli, kdykoli je potřebuješ.

753

Podnikáš vhodné změny vedoucí ke zlepšení tvého života. Nanebevzatí mistři ti celou cestu pomáhají.

831

Řídíš se božským vedením, které je ti sesíláno prostřednictvím nanebevzatých mistrů. To ti pomáhá zvýšit úroveň tvého vědomí na pozitivní a láskyplnou úroveň, což k tobě po všech stránkách přitahuje úžasné bohatství.

912 … opakovaně

Čím víc jsou tvé myšlenky a pocity zakotveny ve víře a pozitivní energii, tím víc se tvé božské životní poslání projevuje zázračným způsobem v realitě.

914

Andělé ti pomáhají zůstat pozitivně zaměřený / zaměřená na své poslání v životě. Obracej se na archanděly a anděly o pomoc s každou otázkou nebo potřebou, zvláště týká-li se tvého úkolu.

944

Na tvůj krásný a důležitý životní úkol dohlížejí a plně jej podporují andělé a archandělé.

S láskou a úctou

BaRu-Aru
geomantka z Beskyd