Baru-Aru

Jedná se o přepis andělských poselství z knihy „Andělská čísla“ od Doreen Virtue, Nakladatelství Synergie, r. 2006 … obohacený o mé úpravy u čtyřmístných čísel.

Výběr čísel je přímo ovlivněn tím, jak se mi jich dostává – skrze vás a mé osobní vjemy.

Doprovodné vzkazy z karet najdete u starších článků tohoto blogu a blogu andělské pošty – tak jak se mi čísla dostávala pod ruce. Zde je jen jejich ucelený souhrn pro Vaši i moji přehlednější orientaci a dostupnost vzkazů.

026

Tvá víra v Boha zajišťuje, že tvé materiální potřeby jsou vždy uspokojeny. Zachovej si víru a otevři se přijímání.

1

Tohle je binární číslo; každé číslo je dělitelné jednou. Všichni jsme jedno, a tak jsme všichni spojeni myšlením. Pozoruj své myšlenky a soustřeď se na své tužby, a nikoli na své strachy.

2

Měj víru a odvahu. Tvé modlitby se zhmotňují, i když to ještě není vidět.

4

Andělé jsou s tebou. Obrať se na ně s prosbou o pomoc, radu i pocit lásky a bezpečí.

5

Toto číslo souvisí se změnou, transformací, transmutací, alchymií. Něco ve tvém životě se mění, nebo začíná měnit k lepšímu.

8

Nyní k tobě přichází finanční hojnost.

9

Tvůj vožský smysl života v sobě zahrnuje službu prostřednictvím tvých přirozených nadání, vášní a zájmů.

10

Dostává se ti Božího vedení prostřednictvím myšlenek, nápadů, porozumění, nebo přímého poznání skutečností, aniž bys věděl/a, jak k tobě tyto informace přišly. Měj stále pozitivní přístup k poselstvím, která dostáváš.

11

Věnuj pozornost opakovaným myšlenkám a nápadům, protože jsou odpovědí na tvoje modlitby. Toto číslo rovněž znamená velice tvořivou osobu, která se musí vyvarovat závislého chování.

12

Věř, že k tobě promlouvá Duch prostřednictvím opakujících se myšlenek, nápadů a vhledů, které tě vedou ke zlepšení něčeho ve tvém životě nebo životě druhých. Nechej se vést na cestě pozitivními afirmacemi.

13

Nanebevzatí mistři tě žádají, aby sis udržel(a) pozitivní postoj a odevzdal(a) jim všechny obavy nebo pochybnosti, tak aby je mohli uzdravit a proměnit. Toto číslo rovněž znamená posvátné ženství, protože v roce je třináct lunárních cyklů.

14

Andělé ti pomáhají se zhmotňováním tvých pozitivních myšlenek, afirmací a vizualizací.

15

Změň a povznes své myšlenky. Použij afirmace a modlitby k tomu, aby ti pomohly povznést se ve tvých myšlenkách a pocitech nad negativitu.

16

Tvé myšlenky tvoří tvou realitu, takže se drž svých pozitivních myšlenek a očekávání, týkajících se materiálních záležitostí … a všechny potřeby se naplní.

17

Ve svém uvažování se ubíráš po správné cestě. Co se týče tvých plánů a cesty, máš dobrý důvod k optimismu. Toto mocné a posvátné číslo představuje rovněž svatou Trojici a pyramidy.

18

Mysli pouze na hojnost a prosperitu, protože tvé myšlenky se v této době rychle uskutečňují a zhmotňují.

19

Soustřeď se na to, abys pomáhal(a) sobě a druhým vést zdravější a klidnější život. O svém božském životním poslání smýšlej pozitivně a optimisticky.

20

Stvořitel tě žádá, abys měl/a víru. I když teď ještě nevidíš výsledky svých modliteb a činů, důvěřuj, že ti přinesou úžasné plody.

21

Věř a zůstaň pozitivní! Nejvíce ti teď pomohou tvé afirmace.

22

Tvé hluboké přesvědčení se projevuje zázraky a skvělými novými příležitostmi. Zachovej si víru!

23

Nanebevzatí mistři ti pomáhají zachovat si víru. Jsou právě teď u tebe a můžeš je požádat o pomoc.

24

Andělé ti pomáhají zachovat si víru a mít odvahu. Chtějí, abys věděl(a), že jsou právě teď s tebou. Věř ve své anděly a věř v jejich touhu a schopnos ti pomáhat.

25

Věř, že se tvůj život mění k lepšímu. Ty a tví blízcí jste během těchto změn v bezpečí a pod ochranou.

26

Věř, že všechny tvé pozemské potřeby se naplňují, nyní i v budoucnu. Odevzdej všechny své materiální starosti Duchu a řiď se božským vedením, které tě pobízí k jednání.

27

Pokračuj s vírou ve své cestě. Jednáš správně, jen tak dál.

28

Měj víru v hojnost vesmíru. Když ve své víře nadále vytrváš, prosperita se hmatatelně projeví ve tvém životě.

29

Měj víru v sebe i v božský účel svého života. Máš dostatečnou kvalifikaci a jsi připraven(a) pomáhat druhým!

31

Nanebevzatí mistři ti pomáhají přesunout své myšlenky na posilující rovinu lásky a míru.

32

Věř neustále ve své spojení s nanebevzatými mistry. Čím častěji se k nim budeš obracet, tím víc poroste tvá víra v toto spojení.

33

Kolem tebe je mnoho nanebevzatých mistrů, kteří ti všestranně pomáhají. Přišli ti pomoci s tvým posláním a jako odpověď na tvé modlitby. Nalaď se teď na ně a zeptej se jich, na cokoli chceš.

34

Nanebevztaí mistři a andělé jsou tady s tebou. Mluv s nimi často o svých pocitech a myšlenkách a naslouchej jejich odpovědím, které k tobě přijdou v podobě opakovaných myšlenek, znamení a vnitřních signálů.

35

Nanebevzatí mistři tě žádají, abys provedl(a) určité změny, aby se tak zvýšila úroveň tvého duchovního vědomí a schopností. Spoj se s těmito milujícími nanebevzatými a mocnými mistry, abyste společně uzdravili nebo odstranili ty oblasti ve tvém životě, které již neslouží tobě ani Světlu.

37

Nanebevzatí mistři tě božským způsobem vedou po správné cesě. Obrať se na ně v meditaci i v modlitbách o radu, odpovědi a ujištění. Cesta, kterou sis vybral/a, se nanebevzatým mistrům líbí a chtějí ti pomoci.

39

Nanebevzatí mistři říkají: “Chop se práce, služebníku Světla!” Tvého poslání je velice třeba a oni si přejí ti na tvé cestě pomáhat. Neváhej a věnuj se vykonání důležitých úkolů, jež souvisí s tvým životním posláním.

40

Bůh a andělé chtějí, abys věděl/a, že jsou s tebou a že vedou každý tvůk krok. Přijmi jejich milující ruce a otevři se jejich pomoci.

41

Andělé říkají: “Sleduj své myšlenky a mysli pouze na lásku a úspěch. Takto bude v tvém životě pouze láska a úspěch.” Andělé jsou připraveni ti ve volbě pozitivních myšlenek pomoci, když je zavoláš o pomoc.

42

Tví andělé tě žádají, abys stále věřil/a, že tvé modlitby jsou slyšeny a vyslyšeny. Jestliže potřebuješ, popros anděly, aby zvýšili úroveň tvé víry.

43

Andělé a nanebevzatí mistři jsou s tebou, podporují tě a milují.Mluv s nimi v duchu o svých nadějích, snech nebo obavách a žádej je o pomoc. Objeví se vždy, když je zavoláš.

44

Obklopuje tě mnoho andělů. Své anděly požádej, aby ti pomohli s čímkoli, co přinese mír tobě i tvým blízkým. Neříkej andělům, jak napravit situaci. Jen je požádej, aby ji napravili. Božská nekonečná moudrost Stvořitele tě (prostřednictvím andělů) vede ke skvělému a důmyslnému řešení.

45

Andělé tě žádají, ať bez odkladu provedeš nutné životní změny. Již víš, jaké změny to mají být. Požádej anděly, aby ti pomohli najít odvahu a sílu je provést, a věz, že tyto změny budou nakonec ku prospěchu všem.

46

Andělé ti chtějí pomocis materiálními potřebami, zvláště když souvisí s tvým životním posláním a s tvými blízkými. Mohou ti pomoci s jakoukoli drobnou i závažnou záležitostí, která přináší tobě i tvým blízkým mír. Jenom je popros o pomoc.

47

Andělé říkají, že jednáš správně a že jsi na dobré cestě. Chtějí, abys věděl/a, že na tvé cestě jsou s tebou na každém kroku a že ti mohou pomoci ještě více, když je požádáš o konkrétní pomoc.

48

“Andělé hojnosti” jsou s tebou. Věz, že je tu nekonečná hojnost a že nedostatek je pouhou iluzí. Nyní k tobě směřuje více peněz, takže o své finance neměj starosti.

49

Andělé tě žádají, abys neodkladně přistoupil/a k práci na svém božském poslání. Nastal čas završit všechny nedokončené projekty. Udělej si dostatečný prostor ve svém kalendáři, aby ses mohl/a začít věnovat svým skutečným prioritám.

50

Bůh a svět duchů tě naléhavě vyzývají, ať provedeš tuto změnu. Ujišťují tě, že přechod bude harmonický a že tobě i tvým blízkým se dostane v každém směru podpory. Pusťte se do toho a otevřete se v tomto období změny boží pomoci.

53

Nanebevzatí mistři ti pomáhají této změně uvolnit cestu. Popros je o jejich milující sílu, aby se tak zajistil její hladký průběh.

54

Andělé tě ujišťují, že změna, o které uvažuješ, nebo kterou zažíváš, vede k něčemu lepšímu. Jsou právě teď s tebou a neustále tě během tohoto přechodného období podporují. Obracej se na ně často.

55

Připoutej se bezpečnostním pásem, když procházíš – nebo se chystáš projít – velkou životní změnou. Je čas opustit, co už nefunguje, a uzdravit nebo nahradit to něčím lepším.

56

Zatímco procházís touto důležitou a velice potřebnou životní změnou, dostává se ti nových požehnání a příležitostí. O všechny tvé potřeby je v této přechodné době postaráno.

57

Tato změna tě přivádí na tvou božskou cestu – důvěřuj, že se vše zlepšuje, i když ještě nevidíš výsledek.

58

Tvá finanční situace se mění k lepšímu. Obrať se na “anděly hojnosti” o pomoc, podporu a vedení ohledně financí a poté postupuj podle jejich rad v moudrém používání peněz a řešení dluhů.

59

Tvůj život se začíná stabilizovat a vyjasňuje se ti představa o tvé životní cestě. Přijmi ji plně bez odkladů a pusť se po ní, protože je teď velice vhodná doba pro tebe i tvé poslání.

61

Zachovej si pozitivní myšlenky a očekávání ohledně svých materiálních potřeb, aby se u tebe projevovala trvalá hojnost. Odevzdej všechny obavy nebo starosti Duchu, který je uzdraví a transformuje. Tvé myšlenky jsou mocné, tak je pečlivě hlídej a soustřeď se jen na to, co skutečně chceš.

62

Měj víru v tento svět. Věř, že lidé jsou ve své podstatě dobří, i když se někdy jeví jinak. Buď si jist/a, že Vesmír tě podporuje materiálně nyní i vždycky.

63

Nanebevzatí mistři (jako například Ježíš) ti pomáhají v pozemských záležitostech. I ty můžeš pomoci Zemi vystoupit do Zlatého věku, prostřednictvím svých modliteb, afirmací a božské energie světla.

69

Toto číslo se vztahuje k rovnováze podobající se jin a jang. Své duchovní a materiální zájmy uveď do rovnováhy tím, že vynaložíš čas a námahu na obojí. O všechny tvé potřeby je postaráno, věnuješ-li se plně svému božskému poslání.

71

Drž se svých pozitivních myšlenek a nápadů. Nedovol, aby tě druzí lidé odváděli od tvých záměrů.

72

Důvěřuj své cestě a pokračuj v ní. Tvůj optimismus je opodstatněný ! Kabalisté znají 72 Božích jmen, takže také toto číslo může potvrzovat a povznést tvé jasné spojení se Stvořitelem.

73

Nanebevzatí mistří říkají, že jsi na dobé cestě, a pomáhají ti na ní při každém kroku. Požádej je o každou další pomoc, kterou můžeš potřebovat.

74

Andělé říkají, že tvoje volba je dobrá. Pokračuj v cestě, po níž ses vydal/a, a když budeš mít pocit, že vrávoráš, obrať se na anděly.

75

Tato změna vede k lepšímu. Rozhodl(a) ses správně, i když teď ještě možná nevíš, jak to dopadne. Pokračuj bez obav dál!

77

Přijmi blahopřání. Po myšlenkové i hmotné stránce jsi na dobré cestě. Drž se svých záměrů a stůj si za svým.

78

Jsi na dobré cestě a směřuješ k všestranné hojnosti a prosperitě. Jak jsi zasel/a, tak sklidíš. Nasloucháš svému vnitřnímu hlasu a vynakládáš tímto směrem svou energii a úsilí. Nyní se těšíš z odměn, které ti plynou z tvého správného jednání.

79

Věnuješ se posvátné službě prostřednictvím tvého božského životního poslání a ubíráš se správným směrem k jeho plodům.

81

Soustřeď se pozitivně v myšlenkách na oblast prosperity a hojnosti. Měj i nadále důvěru a mír v srdci a věz, že Zdroj všeho je v tobě. Nyní se ocitáš v pozici, kdy se tvé myšlenky o penězích okamžitě projevují navenek.

82

Věř, že máš vždy dost peněz na uspokojení svých materiálních potřeb. Ty jsou naplňovány zázračným a tvořivým způsobem, takže se zbav starostí, “jak” je uspokojit.

83

Tvá hojnost je uspíšena tvými kontakty s nanebevzatými mistry. Modli se a medituj o těchto mistrech, kteří tě vedou po cestě a pomáhají ti v životě zakoušet nepřetržitý proud.

85

Tok tvých financí se stále zvětšuje a zlepšuje. Soustřeď se i nadále na vděčnost a buď ochoten/ochotna dávat i přijímat s radostí ve svém srdci.

87

Cesta, po níž jdeš, podporuje proud tvé hojnosti. V mnoha ohledeš se topíš v bohatství, narazil(a) jsi na “zlatou žílu” tím, že ses naladil(a) na své vnitřní vedení a že se jím řídíš. Nyní poznáváš tajemství dávání a přijímání.

88

Velká hojnost je tvoje. V tvém životě je stále více prosperity. Buď vděčný/á a nezapomínej dávat z těchto darů druhým podle toho, jak se budeš cítit veden/a.

91

Sleduj své myšlenky o službě Světla a svém životním poslání. Buď pozitivní a věz, že máš dostatečné schopnosti a sílu uzdravovat a pomáhat druhým.

92

Věř v sebe a své schopnosti naplnit své božské životní poslání.

93

Nanebevzatí mistři jsou zde, aby ti pomáhali s tvým projektem, zvlášť, když se týká tvého božského životního poslání.

94

Andělé tě žádají, aby ses i nadále soustředil/a na přinášení více lásky a světla do svého světa prostřednictvím svého poslání.

95

Změny, které zažíváš nebo o nichž uvažuješ, jsou prospěšné pro tvé božské poslání v životě.

96

Ponoř se do svého božského poslání a o všechny tvé potřeby je postaráno, což se postupně projeví i navenek. Jsi nyní připraven/a a tvé poslání je potřebné.

98

Když se naplno věnuješ svému poslání světla a lásky (které zahrnuje i tvé přirozené talenty, vášně a zájmy), peníze přijdou samy.


https://www.baru-aru.cz/produkt/radost-za-radost-aneb-libovolna-odmena-za-mou-vseobecnou-praci-ze-ktere-i-ty-cerpas-svuj-uzitek/

101

Soustřeď své myšlenky na Boha. Buď tvořivá(ý) jako Stvořitel. Věz, že když se svými myšlenkami zabýváš mírem, napomáháš tak nebeským plánům.

102

Bůh a Univerzální moudrost povznášejí tvé myšlenky a pomáhají ti zachovat si v této situaci víru. Požádej Boha, ať ti pomůže uzdravit všechny pochybnosti.

111

Otevřela se ti energetická brána, a tvé myšlenky se velmi rychle zhmotňují. Během této doby si pečlivě vol své myšlenky a dbej, aby byly jen v souladu s tvými přáními. Nevěnuj vůbec žádnou energii myšlenkám na své obavy, jinak se skutečně naplní.

113

Nanebevzatí mistři, zvláště pak bohyně, ti pomáhají udžovat myšlenky pozitivní a plné lásky. Obracej se na ně bez váhání, kdykoli budeš mít nějaké negativní myšlenky nebo když se dostaneš do nějaké nepříjemné situace.

115

Tvé mocné záměry tě provedou i tímto obdobím přechodu. V této době změn zůstaň pozitivní a soustředěný(á) na to, co chceš.

121

Zachovej si víru a zůstaň pozitivní, protože tvé myšlenky, pocity a názory se mění ve skutečnost. Mysli pouze na to, co si přeješ, a odevzdej každou starost Duchu, aby ji uzdravil a proměnil.

125

Zůstaň pozitivní a optimistický ohledně změn, které zažíváš anebo o kterých uvažuješ. Tvá víra ti pomůže, aby přechod proběhl harmonicky.

123

Zjednoduš si svůj život. Zbav se všeho, co ti ubírá energii, čas nebo finance – zvláště pak všeho, co tě odvádí od tvého životního poslání. Nanebevzatí mistři ti s tímto zjednodušením pomáhají.

131

Nanebevzatí mistř, zvláště pak bohyně, jsou připraveni ti pomoci. Komunikují s tebou prostřednictvím myšlenek a nápadů.

132

Nanebevzatí mistři, bohyně a posvátná ženská energie povznášejí tvé vědomí na rovinu dokonalé víry a pozitivního myšlení. Obracej se na ně často, pomohou ti udržet si duchovní spojení s tvým vyšším já.

133

Nanebevzatí mistři podporují tvou službu uzdravování tak, že ti pomáhají mít pozitivní myšlenky, záměry a afirmace. Šeptají ti božsky řízené myšlenky lásky, takže si všímej toho, co ti přichází na mysl, a svých postřehů.

141

Soustřeď se v myšlenkách a záměrech na spojení s anděly. Nemusíš se do tohoto procesu nutit, jenom se uvolni a dýchej.

153

Nanebevatí mistři tě tlačí ke změnám, o nichž uvažuješ. Toto mocné a posvátné číslo také znamená spojení se svatou Trojicí, Matkou, bohyní, Marií Magdalenou a odpuštěním.

158

Soustřeď se na pozitivní myšlenky a vytrvale si je v této době změny afirmuj. Věz, že Vesmír tě plně podporuje a že tato změna nakonec zvětší tvůj příliv hojnosti.

173

Nanebevzatí mistři ti blahopřejí ke tvé schopnosti povznést se nad negativitu a vidět vše z nadhledu, se všemi možnostmi, které se nabízejí. I nadále se soustřeď na nejvyšší možný výsledek. Dobrá práce!

156

Všechny tvé materiální potřeby budou uspokojeny, pokud učiníš lidské kroky nutné k započetí změn, ke kterým jsi veden/a. Udržuj své myšlenky o těchto změnách pozitivní.

181

Věř, že si zasloužíš (stejně jako každý), aby se ti dostávalo pomoci a hojnosti. Otevři se přijímání a zaměř se jen na to, co si přeješ.

194

Andělé tě žádají, ať se soustředíš na dávání lásky a světla světu prostřednictvím svých přirozených talentů a zájmů. Andělé jsou s tebou, pomáhají ti věnovat čas a energii tvým prioritám.


https://www.baru-aru.cz/produkt/radost-za-radost-aneb-libovolna-odmena-za-mou-vseobecnou-praci-ze-ktere-i-ty-cerpas-svuj-uzitek/

201

Dobře slyšíš své božské vedení. Věř si, zůstaň ve spojení se Zemí a toto vedení proměň ve skutky.

202

V tuto chvíli je důležité zaměřit se na víru a mít na paměti, že tě obklopuje pomoc od Boha. Tvá víra dává do pohybu zázraky.

203

Tvé věřné napojení na nanebevzaté mistry ti pomáhá v tom, že jsi zakotven(a) v lásce. Udržuj stálý kontakt s božstvím a všímej si s vděčností zázraků, které se dějí tobě i ve tvém okolí.

206

Tvá víra v Boha zajišťuje, že tvé materiální potřeby jsou vždy uspokojeny. Zachovej si víru a otevři se přijímání.

209

Věř, že Bůh a Vesmír slyší a podporují tvé prosby týkající se tvého božského životního úkolu. Zaměř se vždy na jeden malý krok související s přáními tvé duše.

210

Pokračuj v rozhovorech s Bohem o tužbách svého srdce. Buď vděčný/vděčná za to, co máš a co se ti zhmotňuje. Víra a vděčnost jsou tvým magickým klíčem ke splněným přáním.

212

Důvěřuj nápadům a zjevením, jichž se ti dostává. Věř, že síla tvých myšlenek může pozitivně změnit tvůj život.

216

Vytrvale používej každodenní afirmace k uspokojení tvých materiálních potřeb a tužeb. Vyjadřuj se pozitivně tak, jako by o tvé potřeby již bylo postaráno, a důvěřuj moci svých záměrů.

218

Tvá víra v tebe a ve tvé vyšší myšlenky ti přináší hojnost a bohatství. Věř v božský proud Univerza a ochotně přijímej i dávej.

222

Věř, že vše bude v pořádku. Nedělej si zbytečné starosti, neboť tato situace se sama vyřeší k dobru všech zúčastněných.

235

Důvěřuj božskému vedení, jehož se ti dostává ohledně uskutečnění životních změn. Jsou to poselství od nanebevzatých mistrů, kteří vědí, že tyto změny povedou k naplnění tvých snů. Mistři ti pomáhají ve všem, co potřebuješ.

241

Tvá hluboká víra spolu s pomocí andělů a tvým pozitivním myšlením tvoří v tvém životě úžasné nové zázraky. Zůstaň optimistický / optimistická a nadále všechno probírej se svými anděly.

250

Měj víru, že změny, které zažíváš nebo o nichž uvažuješ, jsou božsky řízené a že je Bůh podporuje. Požádej Boha o pomoc během tohoto přechodu a otevři se jí.

253

Zatímco procházíš touto životní změnou, nanebevzatí mistři ti dodávají sílu a ochraňují tě. Odevzdej jim veškeré obavy nebo starosti a měj důvěru v ně, v sebe i ve svou budoucnost.

276

Toto číslo je potvrzením, že jsi na správné cestě a že o tvé hmotné potřeby je dostatečně postaráno. Věř v sebe a důvěřuj, že sis vybral/a správně.

291

Tvá hluboká touha pomáhat druhým spolu s tvou vírou a pozitivními očekáváními ti otevřely nové možnosti, jak naplňovat tvé božské poslání. Naslouchej svému vedení týkajícímu se tvé cesty a řiď se jimi.


https://www.baru-aru.cz/produkt/radost-za-radost-aneb-libovolna-odmena-za-mou-vseobecnou-praci-ze-ktere-i-ty-cerpas-svuj-uzitek/

311

Nanebevzatí mistři ti pomáhají a naléhají, ať se soustředíš na tvorbu a zhmotňování na nejvyšší úrovni světla a lásky. Vyvaruj se závislého chování, neboť ti znemožňuje tvořit.

331

Nanebevzatí mistři se shromáždili kolem tebe, aby ti pomohli udržet si pozitivní pohled na budoucnost. Požádej je, ať ti pomohou vidět to dobré v každém a ve všem (včetně sebe).

333

Splynul/a jsi s nanebevzatými mistry a oni s tebou pracují ve dne v noci – na mnoha úrovních. Milují tě, provází tě a ochraňují ve všech směrech.

344

Jsi v úzkém spojení s archanděly, anděly a nanebevzatými mistry, kteří tě hluboce milují a provázejí. Odevzdej jim každou starost nebo obavu, aby ji uzdravili a transformovali.

351

Nanebevzatí mistři ti pomáhají změnit názory a myšlenky tak, aby byly pozitivnější a optimističtější. Jsou tvým zdrojem síly v době, kdy přetváříš svůj vnitřní svět k lepšímu.


https://www.baru-aru.cz/produkt/radost-za-radost-aneb-libovolna-odmena-za-mou-vseobecnou-praci-ze-ktere-i-ty-cerpas-svuj-uzitek/

412

Požádej anděly a archanděly, ať přijdou do tvých snů a zbaví tě veškerého pesimismu, aby ses mohl/a naplnit silnou vírou a optimismem.

421

Andělé tě žádají, ať používáš k oživení své víry pozitivní afirmace, jako například: “Mám právě teď dokonalou víru”.

428

Tvé vírou naplněné modlitby a afirmace byly vyslyšeny a zodpovězeny. Andělé ti zajišťují nepřetržitý proud hojnosti ve všech směrech.

431

Andělé a nanebevzatí mistři tě žádají, ať zůstaneš pozitivní co se týká tebe, tvého života i tvé budoucnosti. Odevzdej všechen strach nebo obavy nebesům, aby je uzdravila a proměnila.

432

Věř v opakovaná poselství, která dostáváš od andělů a nanebevzatých mistrů. Je to skutečné a důvěryhodné vedení.

433

Andělé a nanebevzatí mistři tě milují, vedou a pomáhají ti. Mysli co nejvíce na nebe a duchovní otázky.

440

Bůh a andělé tě hluboce milují. Jsou s tebou a pomáhají ti nyní i vždycky. Obracej se na ně s žádostí o pomoc a uzdravení.

441

Andělé jsou s tebou a pomáhají ti udržet si myšlenky pozitivní a plné lásky. Obracej se na ně, aby ti pomohli pozitivní zůstat.

442

Tvá víra a modlitby k tobě přitáhly mnoho andělů. Milují tě a žádají, ať neustále prohlubuješ svou víru v moc zázraků. Právě tvá víra je tvoří a přitahuje!

446

Tvé modlitby o zajištění tvých potřeb přitáhly pomoc mnoha andělů. Odevzdej jim všechny obavy nebo otázky, které máš, a otevřeně přijímej jejich pomoc.

449

K tvému životnímu poslání patří sdílet povědomí o andělech s druhými. Andělská říše ti s tím pomáhá, stejně tak jako s dalšími aspekty tvého poslání.

451

Andělé tě žádají, ať si udržíš postoj k uskutečňování životních změn. Tvůj optimismus provázený andělskou pomocí přechod velice usnadňuje.

456

Andělé tleskají tomu, co jsi udělal/a pro to, aby se tvůj život zlepšil. Odevzdej andělům všechny starosti nebo obavy, protože ti chtějí pomoci.


https://www.baru-aru.cz/produkt/radost-za-radost-aneb-libovolna-odmena-za-mou-vseobecnou-praci-ze-ktere-i-ty-cerpas-svuj-uzitek/

525

Důvěřuj a měj víru, že změny, které přijímáš, vedou k tomu nejlepšímu. Z těchto proměn bude mít prospěch každý.

531

Nanebevzatí mistři ti pomáhají změnit myšlenky směrem k pozitivnějšímu náhledu, jenž tvůj život úžasným a zázračným způsobem změní.


https://www.baru-aru.cz/produkt/radost-za-radost-aneb-libovolna-odmena-za-mou-vseobecnou-praci-ze-ktere-i-ty-cerpas-svuj-uzitek/

622

Víra je klíčem ke zhmotňování všeho, co potřebuješ. Čím víc víry máš, tím víc zázraků si všímáš a zažíváš.

627

Tvá víra je opodstatněná a má dobré základy, protože ti pomáhá zajistit, aby o všechny tvé potřeby bylo postaráno.

633

Obklopuje tě mnoho nanebevzatých mistrů a nabízí ti nekonečnou hojnost pomoci. Ochraňují, vedou a provázejí tebe i tvé drahé.

644

Archandělé ti spolu s ostatními obyvateli andělské říše pomáhají se všemi pozemskými a materiálními záležitostmi.

645

Otevři se změnám,, neboť ti přinášejí odpovědi na tvé modlitby. Andělé zkvalitňují tvůj život tak, že ti pomáhají zbavit se toho, co je nevyrovnané a nepotřebné.

654

Změny, které zvažuješ, a které se týkají tvého chování, návyků, nebo myšlenkových vzorců, andělé podporují.

668

Nastává ti úžasný nový čas, kdy je o všechny tvé finanční potřeby postaráno, a to díky Boží lásce, a nikoli kvůli obavám z nedostatku. Soustřeď se i nadále na Ducha, pravý Zdroj tvé hojnosti.


https://www.baru-aru.cz/produkt/radost-za-radost-aneb-libovolna-odmena-za-mou-vseobecnou-praci-ze-ktere-i-ty-cerpas-svuj-uzitek/

707

Pracuješ v dokonalé jednotě s Bohem Stvořitelem. Tvá ochota důvěřovat, naslouchat, odevzdávat se a řídit se božskými radami přináší do tvého života zázraky.

709

Božímu vedení ohledně tvého životního úkolu nasloucháš velice přesně. Důvěřuj své intuici a řiď se jí.

711

Přijmi blahopřání ! Skutečně se věnuješ pozitivním afirmacím a vizualizacím a začínáš vidět zázračné výsledky. Jen tak dál !

717

Tvé afirmarmace, modlitby a vizualizace jsou obdivuhodně inspirované a přinášejí ti odpovědi na tvé modlitby. Pokračuj v dobré mentální duchovní práci!

726

Tvé skutky víry tě přivedly na správnou cestu, takže všechny tvé modlitby jsou vyslyšeny.

744

Andělé a archandělé ti gratulují k tomu, že kráčíš po své božské cestě. Jsou zde, aby ti pomohli, kdykoli je potřebuješ.

747

Tvé intenzivní spojení s andělskou říší ti pomohlo držet se neochvějně správné cesty. Věř v ně i nadále a zůstaň v kontaktu se svým nitrem.

748

Mluvil/a jsi a naslouchal/a “andělům hojnosti”, kteří ti nyní přinášejí záplavu požehnání a prosperity.

753

Podnikáš vhodné změny vedoucí ke zlepšení tvého života. Nanebevzatí mistři ti celou cestu pomáhají.

754

Archandělé podporují tvou cestu a žádají tě, ať jsi i nadále otevřen/a přicházejícím změnám a proměnám. Všechno se obrací k lepšímu.

755

Proděláváš právě teď velké změny, které tě přivádějí na správnou cestu. Z těchto změn vzejde jenom dobré.


https://www.baru-aru.cz/produkt/radost-za-radost-aneb-libovolna-odmena-za-mou-vseobecnou-praci-ze-ktere-i-ty-cerpas-svuj-uzitek/

808

Postavil/a jsi Boha do středu svých myšlenek, pocitů a jednání, a tvá božská láska nyní zajišťuje, že tě podporuje všechno bohatství nebe i Země.

815

Současná změna je katalyzátorem hojnosti. Zůstaň pozitivní, zachovej si optimismus a věz, že vše je v pořádku.

816

Mysli pouze na hojnost, a takto hojnost přitáhneš a způsobíš, že se projeví ve tvém životě. Odevzdávej všechny materiální starosti nebesům a drž se božského vedení, jehož se ti dostává.

818

Tvé finance jsou díky tvým pozitivním afirmacím uzdraveny a je ti s nimi pomáháno. Afirmuj si: “Jsem nyní finančně zajištěn/a a mám spoustu peněz, které mohu šetřit i rozdávat.”

822

Máš velice silnou víru, jež je magickým tajemstvím procesu zhmotňování. Zůstaň zakotven/a v této víře, protože jejím prostřednictvím jsi spojen/a s kosmickou silou.

831

Řídíš se božským vedením, které je ti sesíláno prostřednictvím nanebevzatých mistrů. To ti pomáhá zvýšit úroveň tvého vědomí na pozitivní a láskyplnou úroveň, což k tobě po všech stránkách přitahuje úžasné bohatství.

837

Správně jsi slyšel/a vedení nanebevzatých mistrů a řídíš se jím. Postarají se o peníze i informace, které po cestě potřebuješ.

843

Andělé a nanebevzatí mistři ti pomáhají, aby se tvá prosperita projevila v realitě. Požádej je o pomoc a otevřeně přijímej jejich požehnání a zázraky.

844

Archandělé a andělé tě obklopují požehnáním a nekonečně uspokojují každou tvou potřebu.

848

Vzhledem k tomu, že žádáš anděly, aby ti pomáhali s tvými financemi, a jsi otevřen(a) přijímání jejich pomoci a vedení, je tvá prosperita zajištěna.

849

Andělé tě ujišťují, že máš dost peněz i dalších prostředků na to, aby ses mohl(a) věnovat svému božskému životnímu poslání.


https://www.baru-aru.cz/produkt/radost-za-radost-aneb-libovolna-odmena-za-mou-vseobecnou-praci-ze-ktere-i-ty-cerpas-svuj-uzitek/

907

Bůh plně podporuje směr, jímž se ve svém božském životním poslání ubíráš. Vše, co je před tebou, je zaplaveno Božím zlatým světlem.

912

Čím víc jsou tvé myšlenky a pocity zakotveny ve víře a pozitivní energii, tím víc se tvé božské životní poslání projevuje zázračným způsobem v realitě.

914

Andělé ti pomáhají zůstat pozitivně zaměřený / zaměřená na své poslání v životě. Obracej se na archanděly a anděly o pomoc s každou otázkou nebo potřebou, zvláště týká-li se tvého úkolu.

915

Tvé duchovní schopnosti a dary jsou stále silnější, neboť pokračuješ v uskutečňování nebesky řízených změn. Tvá síla a tyto změny jsou velice důležité pro to, aby se mohl realizovat tvůj božský úkol.

916

Když odevzdáváš starosti a obavy ohledně svého božského životního úkolu Duchu, všechno se ti otevírá a máš všeho dostatek. Tvé myšlenky o tvém poslání se velmi rychle projevují v realitě, takže se zaměřuj pouze na to, co si opravdu přeješ.

920

Měj víru, že Bůh plně podoruje tebe i tvůj úkol. Požádáš-li Stvořitele o vše, co otřebuješ, dostane se ti toho zázračným způsobem.

924

Andělé zahrnují tebe i tvůj božský životní úkol léčivou a podpůrnou energií. Věř si, věř ve své poslání a anděly. Důvěřuj, že všechno je v božském a dokonalém pořádku nyní i vždycky.

932

Zachovej si víru ve vedení, kterého se ti dostává od nanebevzatých mistrů ohledně tvého božského životního úkolu.

936

Nanebevzatí mistři ti poskytují vše, co potřebuješ, zatímco se soustředíš na své posvátné poslání v životě. Žádej je o pomoc a otevřeně přijímej jejich vedení a zázraky.

939

K tvému božskému životnímu úkolu patří i nanebevzatí mistři. Drží se v pozadí a pomáhají ti na cestě. Možná jsi povolán(a) vyučovat i o nich.

942

Tvá hluboká víra ve schopnost andělů vést a podporovat tvůj božský životní úkol ti otevírá dveře nových příležitostí. Věř!

944

Na tvůj krásný a důležitý životní úkol dohlížejí a plně jej podporují andělé a archandělé.

948

Společně se svými anděly zhmotňuješ ve svém životě veikou hojnost, která ti pomáhá ve tvém božském životním úkolu. Otevřeně přijímej vše, co potřebuješ a co ti umožňuje plně se soustředit na své poslání.


https://www.baru-aru.cz/produkt/radost-za-radost-aneb-libovolna-odmena-za-mou-vseobecnou-praci-ze-ktere-i-ty-cerpas-svuj-uzitek/

1111

Otevřela se ti energetická brána, a tvé myšlenky se velmi rychle zhmotňují. Všichni jsme jedno a všichni jsme myšlenkami propojeni. Proto své myšlenky pečlivě vol a pozoruj a dbej, aby byly jen v souladu s tvými přáními. Nevěnuj vůbec žádnou energii myšlenkám na své obavy a strachy, abys společné informační pole udržel/a průchozí, čisté a láskyplné.

1144

Věnuj pozornost opakovaným myšlenkám, nápadům a setkáním. Obklopuje tě teď mnoho andělů, jejichž prostřednictvím tě božská moudrost vede ke skvělému a důmyslnému řešení.

1145

Věnuj pozornost opakovaným myšlenkám a nápadům. Vedou tě k bezodkladným změnám. Požádej anděly, aby ti pomohli najít odvahu a sílu je provést.

1177

Věnuj pozornost opakovaným myšlenkám a nápadům. Jsi na dobré cestě. Drž se svých záměrů a stůj si za svým.


https://www.baru-aru.cz/produkt/radost-za-radost-aneb-libovolna-odmena-za-mou-vseobecnou-praci-ze-ktere-i-ty-cerpas-svuj-uzitek/

1206

Pozoruj své myšlenky a soustřeď se na své tužby, a nikoli na své strachy. Zachovej si víru a otevři se přijímání. Tvé materiální potřeby budou uspokojeny.

1208

Zůstaň naplněn/a vírou a pozitivními myšlenkami. Všechno pracuje ve tvůj nejvyšší prospěch, přichází k tobě finanční hojnost.

1212

= zdvojený význam čísla 12. Prostě si intenzivně říká o tvoji pozornost a víru:

Věř, že k tobě promlouvá Duch prostřednictvím opakujících se myšlenek, nápadů a vhledů, které tě vedou ke zlepšení něčeho ve tvém životě nebo životě druhých. Nechej se vést na cestě pozitivními afirmacemi.

1214

Něco ve tvém životě se mění k lepšímu. Buď pozitivní, andělé ti pomohou se zhmotňováním tvých pozitivních myšlenek, nápadů a afirmací.

1234

Věř, že nanebevzatí mistři a andělé jsou tady s tebou – vedou tě prostřednictvím opakovaných myšlenek, znamení, vnitřních signálů, nápadů a vhledů ke zlepšení něčeho ve tvém životě. Věnuj jim nyní zvýšenou pozornost – máš šanci chytit novou příležitost a úspěšně ji rozvinout hned ze startu.

1251

Zůstaň pozitivní a optimistický ohledně změn, které zažíváš anebo o kterých uvažuješ. Nevěnuj vůbec žádné energie myšlenkám na své obavy a strachy. Tvá víra v jednotu ti pomůže, aby přechod proběhl harmonicky.

1253

Zůstaň pozitivní a optimistický ohledně změn, které zažíváš anebo o kterých uvažuješ. Nablízku jsou ti nanebevzatí mistři (jako například Ježíš, Oshun, Osiris, Pavel Benátský, Saint-Germain, Bílá Tara, Manjushri, Merlin a další), kteří ti pomohou těmito změnami projít. Požádej je o pomoc.


https://www.baru-aru.cz/produkt/radost-za-radost-aneb-libovolna-odmena-za-mou-vseobecnou-praci-ze-ktere-i-ty-cerpas-svuj-uzitek/

1311

Udržuj si pozitivní postoj ke svému životu, věnuj pozornost opakovaným myšlenkám a nápadům. Chceš-li, nanebevzatí mistři ti pomohou s jejich realizací.

1313

= zdvojený význam čísla 13. Prostě si intenzivně říká o tvoji pozornost a víru:

Nanebevzatí mistři tě žádají, aby sis udržel(a) pozitivní postoj a odevzdal(a) jim všechny obavy nebo pochybnosti, tak aby je mohli uzdravit a proměnit. Toto číslo rovněž znamená posvátné ženství, protože v roce je třináct lunárních cyklů.

1323

Nanebevzatí mistři tě žádají, aby sis udržel(a) víru a pozitivní postoj. Jsou právě teď u tebe a můžeš je požádat o pomoc.

1331

Nanebevzatí mistři ti pomáhají přesunout své myšlenky na posilující rovinu lásky a míru. Odevzdej jim všechny obavy nebo pochybnosti, tak aby je mohli uzdravit.


https://www.baru-aru.cz/produkt/radost-za-radost-aneb-libovolna-odmena-za-mou-vseobecnou-praci-ze-ktere-i-ty-cerpas-svuj-uzitek/

1401

Bůh a andělé ti pomáhají udržovat si pozitivní myšlenky a záměry. Odevzdej jim všechny obavy a negativitu, zaměř se na lásku. Věnuj nějaký čas klidnému rozjímání a meditaci a obracej se na nebe o radu.

1424

Andělé jsou s tebou, aby ti pomohli zhmotnit tvé pozitivní myšlenky, záměry, afirmace a vizualizace, najít odvahu, zachovat si víru … věř ve své anděly a jejich schopnost i touhu ti pomáhat.

1548

“Andělé hojnosti” jsou s tebou. Věz, že je tu nekonečná hojnost a že nedostatek je pouhou iluzí. Proto změň a povznes své myšlenky. Využij pozitivní afirmace či modlitby.

1558

Tvá finanční situace se mění k lepšímu. Proto změň a povznes své myšlenky. Obrať se na “anděly hojnosti” o pomoc, podporu a vedení ohledně financí a poté postupuj podle jejich rad v moudrém používání peněz a řešení dluhů.

1606

Pečlivě vyvažuj svůj vztah k materiálním věcem (k majetku, ke hmatatelným věcem, ke zdrojům naší planety) vírou. Smýšlej pozitivně, protože tvé myšlenky tvoří tvou realitu.

1707

Máš důvod k optimismu. Tvé myšlenky se ubírají správným směrem, jdeš po správné cestě. Pracuješ v dokonalé jednotě s Bohem Stvořitelem.

1934

Soustřeď se na to, abys pomáhal(a) sobě a druhým vést zdravější a klidnější život. Nanebevzatí mistři a andělé jsou tady s tebou – i pro ně. Mluv s nimi a naslouchej jejich odpovědím.

1942

Soustřeď se na to, abys pomáhal/a sobě i druhým vést zdravější a klidnější život. V tom je nyní tvé božské životní poslání. Jestliže potřebuješ, popros anděle, aby zvýšili úroveň tvé víry v sebe sama – a v toto božské načasování.

1978

Soustřeď se na to, abys pomáhal(a) sobě a druhým vést zdravější a klidnější život. O svém božském životním poslání smýšlej pozitivně a optimisticky. Jsi na dobré cestě a směřuješ k všestranné hojnosti a prosperitě. Jak jsi zasel/a, tak sklidíš.

2020

Věř. Přestože ještě nevidíš výsledky svých modliteb a činů, věř. Přinesou ti úžasné plody.

2044

Stvořitel tě prostřednictvím andělů vede ke skvělému a důmyslnému řešení a žádá tě, abys měl(a) víru ve své modlitby i činy.

2107

Buď vděčný/vděčná za to, co máš a co se ti zhmotňuje. Vděčnost a víra jsou tvým magickým klíčem ke splněným přáním. Jsi na správné cestě, proto si věř a pokračuj v dobrém díle … i v rozhovorech s Bohem o upřímných tužbách svého srdce.

2109

Věř, že Bůh a Vesmír slyší a podporují tvé prosby týkající se tvého božského životního úkolu. Pokračuj s nimi v rozhovorech o tužbách svého srdce. Zaměř se vždy na jeden malý krok související s přáními tvé duše. Naplň své srdce vděčností za vše, co máš a co se ti zhmotňuje, protože vděčnost a víra jsou tvým magickým klíčem ke splněným přáním.

2202

Měj víru a odvahu. Tvá víra dává do pohybu zázraky.

9115

Zmeň a povznes své myšlenky o svém životním poslání. Máš dostatečné schopnosti i sílu pomáhat druhým k uzdravení.

9244

Věř v sebe a své schopnosti naplnit své božské životní poslání. Máš kolem sebe spoustu (i pozemských) andělů. Požádej je, aby ti pomohli s čímkoli, co ti na cestě k naplnění tvého poslání přinese mír.


Poselství z čísel vnímejte jen jako berličku pro své osobní obohacení. Konejte vždy v souladu rozumu a srdce. Pojednání o významu této pythagorijské disciplíny najdete na blogu andělské pošty.

Kéž vás má práce obohatí, přinese vám radost a užitek. Tak jako mně 🙂

https://www.baru-aru.cz/produkt/radost-za-radost-aneb-libovolna-odmena-za-mou-vseobecnou-praci-ze-ktere-i-ty-cerpas-svuj-uzitek/

S láskou a úctou

BaRu-Aru *Amarelis
geomantka z Beskyd