Baru-Aru

Předpoklad úspěšné spolupráce

Jak naše spolupráce probíhá:

1) OBJEDNÁVKA

Když se rozhodnete pro službu ode mě, deklarujte mi svoji vůli objednávkou.

Objednávku učiníte volbou “Přidat do košíku” u zvolené položky z Nabídky mých služeb a dál budete postupovat tak, jak Vás povede eshop prostředím nákupu. Pečlivě si přitom prostudujte “Obchodní podmínky“, které budete svou objednávkou potvrzovat – a podle kterých budeme postupovat, jakmile se v následných krocích domluvíme o spolupráci.

Do objednávky uveďte své telefonní číslo a informaci o tom, v jakém čase se Vám hodí první kontaktní telefonát. Objednávku bez telefonního čísla nebudu akceptovat.

2) ÚHRADA

 100% ceny služby 

Společně s objednávkou uhraďte prosím převodem na můj účet 100% částky objednané služby. Teprve na základě provedené a zaúčtované platby (když částka bude připsána na můj účet) pro Vás začnu pracovat.

č.ú. je 216294714/0300 vedený u ČSOB na mé jméno (Barbora Vechová).

3) DOMLUVA TERMÍNU

Poté, co se mi spáruje Vaše objednávka s platbou, zavolám Vám, případně Vás jinak zkontaktuji, abychom sjednali termín našeho osobního setkání či online hovoru. Ujasníme si Vaše potřeby, mé možnosti, domluvíme si místo a termín, případně technické náležitosti pro videohovor.

Nepanikařte, pokud mi trvá přibližně týden, než se Vám ozvu.

4) DOHODA O SPOLUPRÁCI

Pokud z úvodního kontaktu vyplyne vzájemná shoda a tedy dohoda o termínu, je to jasné, makáme. V opačném případě Vám vrátím peníze.

5) DODÁVKA SLUŽBY

Službou je konzultace. Konzultace probíhají na základě objednávky, ve smluveném termínu, osobně, případně telefonicky/videohovorem. 

Při osobní konzultaci je místem konzultace Hotel U Zeleného stromu v Janově nad Hřenskem, Showroom ekolo.cz v Praze-Ruzyni, případně jiné dle individuální domluvy.

6) NAPLNĚNÍ A ZÁNIK NAŠEHO OBCHODNÍHO VZTAHU

Náš smluvní (obchodní) vztah zaniká uskutečněnou konzultací. 

Bonusem ke konzultaci je moje supervize (průběžný dohled nad Vaším plněním zadaných úkolů, pokud se na nich při konzultaci domluvíme). Supervize je z mé strany nadstavbou služby – a jako taková není vymahatelná.

Každá další konzultace je vázána novou objednávkou – a jedeme tento samý systém nanovo.

= VZÁJEMNÁ GARANCE =

 
Náš vztah je od počátku až do konce definován obchodními podmínkami a ošetřen smluvně. Je to možná trochu neosobní, ale v dnešní době nutné.
 
Děkuji Vám, že to respektujete. Ať cizí nebo vlastní. Každý. Bez rozdílu.

Všeobecné obchodní podmínky

pro prodej zboží a služeb z dílny a portfolia geomantky BaRu-Aru:

1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup zboží a služeb (dále obojí společně označováno i jako „produkty“) přes webové rozhraní www.baru-aru.cz a www.andelskaposta.cz

1.2 Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem obsahu nebo s užíváním internetových stránek www.baru-aru.cz souvisí.

1.3 VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než produkt koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním produktu. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat“, mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji.

1.4 Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah VOP:

 1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
 2. Důležité pojmy (definice)
 3. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy
 4. Cena produktů a platba
 5. Dodací podmínky
 6. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv
 7. Odstoupení od Kupní smlouvy
 8. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
 9. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
 10. Závěrečná ustanovení 

2. Důležité pojmy (definice)

2.1 PRODÁVAJÍCÍ.

Prodávající je: Barbora Vechová (titl. Barbora Aurora Vechová, uměleckými jmény BaRu-Aru, BaRu-Aru *Amarelis)

IČ: 04751841

S místem podnikání: Čeladná 371, 739 12 Ćeladná, okres Frýdek-Místek

Zapsaná v živnostenském rejstříku.

Kontaktní telefon: +420736249045

Adresa pro doručování elektronické pošty: geomantka@baru-aru.cz

2.2 KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.baru-aru.cz nebo www.andelskaposta.cz uzavře se mnou jako Prodávající Kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

2.3 SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít za to, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

2.4 SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

2.5 SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

2.6 ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1 Kupující objednává produkty přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

3.2 POPIS PRODUKTŮ. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených produktů včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, co Kupujícímu mohou přinést či v jakém formátu jsou poskytovány, případně, zda jsou pro jejich efektivní používání a absolvování nutné ještě nějaké další podmínky. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou k jednotlivým produktům poskytnuty. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3.3 OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ. Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady a vyberete označením (zakliknutím) vybraný produkt nebo produkty.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

O obdržení objednávky vás budu informovat emailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Informace o obdržení objednávky není potvrzením objednávky. Abych si ujasnila, zda chci vaši objednávku akceptovat – a tedy s vámi spolupracovat – budu vás kontaktovat telefonicky podle telefonního čísla, které jste uvedli v objednávce. Teprve po úspěšném hovoru vám pošlu potvrzení o přijetí vaší oednávky. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

3.4 Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

4. Cena produktů a platba

4.1 CENA PRODUKTŮ. Na webovém rozhraní je vždy uvedena aktuálně platná cena jednotlivých produktů. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Součástí ceny produktu je – vyžaduje-li to charakter produktu (například obrazy, náramky) – i poštovné a balné, proto již nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s dodáním produktu. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Odeslat“) je proto již konečnou cenou. Poštovné a balné je neodečitatelnou položkou takového produktu, a to i v případě, že si ode mě produkt převezmete osobně. Výjimku u konečné ceny mohou tvořit geomantické služby spojené s přesunem mé osoby na místo určení. Zde je náklad na dopravu vícenákladem, proto je v případě objednávky geomantických prací v místě nutné objednat i dopravu na místo – dle platného ceníku pro cestovné. Doprava v tomto případě samozřejmě navyšuje cenu služby.

4.2 Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy (například si k osobní geomantické práci mimo Čeladnou neobjednáte dopravu na místo výkonu práce), pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. I v  případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

4.3 Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkty dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

4.4 ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

Bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě obdržíte v emailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

Připravuji:

Bezhotovostně platebními kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba se provede ihned).

Online bankovním převodem (platba se provede ihned).

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GoPay, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GoPay.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

4.5 SPLATNOST KUPNÍ CENY. V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

Po přijetí platby vám vystavím doklad o přijaté platbě, který u online platebních metod obdržíte obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 pracovních dnů od přijetí platby.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Produkty je možné hradit formou splátkového kalendáře, v takovém případě však budou dodány až po uhrazení plné částky – to jest po připsání poslední smluvené splátky na můj bankovní účet. 

5. Dodací podmínky

5.1 ZPŮSOB DODÁNÍ. Při koupi produktu (výrobku či služby) vám bude produkt dodán po zaplacení kupní ceny, a to způsobem odpovídajícím charakteru produktu. V případě konzultace je to telefonickou (online) konzultací. V případě obrazu, náramku či kamene je to zasláním produktu na poštovní adresu uvedenou v objednávce a související telefonickou (online) konzultací. V případě geomantického zásahu je to provedením zásahu a telefonickou (online) konzultací či osobně v místě zásahu – podle objednávky či výslovné domluvy o způsobu provedení zásahu.

5.2 DODACÍ LHŮTA. Dodací lhůta se liší podle charakteru produktu a je orientačně uvedena u popisu produktu. Produkt bude dodán v souladu s touto informací, případně podle výslovné domluvy, a to poté, co bude platba připsána na můj bankovní účet. Dodací lhůta běží od připsání platby na můj účet.

5.3 Po dodání produktu (v případě výrobku – harmonizačního předmětu) si výrobek prosím co nejdříve zkontrolujte a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

5.4 Informace dodané s produktem (ať ve formě konzultace či průvodní dokumentace) mají opavdu jen a pouze informativní charakter a žádným způsobem nenahrazují, nezpochybňují či nevyvrací odborný posudek lékaře, psychologa či jiné autority z oboru psychosomatiky, epigenetiky a geomantie. Odpovědnost za přijetí a využití informace náleží výslovně, jen a pouze kupujícímu (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

6. Používání produktů a ochrana autorských práv

6.1 Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností a roků praxe. Jedná se o autorská díla, návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemohu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě mých produktů sami dosáhnete. Produkty nenahrazují lékařskou či terapeutickou konzultaci. Upozorňuji, že se nejedná o zdravotní služby. Pokud je v popise produktu uvedeno doporučení na (předchozí) konzultaci s lékařem nebo jiným odborníkem, berte prosím toto doporučení vážně.

6.2 Produkt, jeho obsah či umělecké zpracování je autorským dílem a jako takový je chráněn autorským právem. Není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit, upravovat nebo umožnit užití produktu dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

6.3 ZNEUŽITÍ. V případě zneužití produktu či porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv jsem oprávněna nárokovat a vymahat navrácení díla, náhradu škody, náhradu vzniklé újmy a satisfakci.

6.4 Každé své autorské dílo, svůj autorský produkt (výrobek či službu) – zejména pak obrazy a verše k nim – dále používám a využívám k sebe-prezentaci, a to formou publikace, výstav a podobně, osobně, v tištěných materiálech i elektronicky – dle mých potřeb a tvůrčího záměru. Objednáním produktu tuto informaci berete na vědomí a s tímto mým jednáním souhlasíte. Při pezentaci zakázkových děl samozřejmě dbám na to, aby nebylo vyzrazeno cokoli, co by mohlo poukazovat či přímo poukazovalo na vás coby kupujícího.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

7.1 Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být v této lhůtě odesláno emailem na geomantka@baru-aru.cz nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP. V případě poštovního podání rozhoduje datum podacího razítka. V případě emailového podání rozhoduje datum doručení.

7.2 Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP).

7.3 Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 7 dní po splatnosti, případně po vyzvání, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší.

7.4 Je-li Vám společně s produktem poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

8. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

8.1 Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

8.2 Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

8.3 Jako Prodávající vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu. Vzhledem k charakteru produktu přichází v úvahu jako vada v okamžiku
převzetí zejména poškozený rám, sklo či přímo obraz (u obrazu),
přetržený náramek, rozsypané korálky, vadné zapínání, nesprávná velikost
(u náramku), odštípnutý kus s následkem poškození malby (u kamene) apod.

8.4 V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

8.5 Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu.

8.6 Pokud vám nebyl produkt dodán v dodací lhůtě, případně ve výslovně smluvené lhůtě, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

8.7 Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit emailem na elektronickou adresu geomantka@baru-aru.cz nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP.  Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.

9. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

9.1 Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese geomantka@baru-aru.cz

9.2 Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

9.3 Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.4 Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

10.2 Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webovém rozhraní.

10.3 Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

10.4 Tyto VOP jsou účinné od 01.09.2020.

Ochrana osobních údajů

Pokud jste mým zákazníkem, nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení.

Seznamte se, prosím, jak chráním vaše osobní údaje. Seznamte se se zásadami a právy, která máte v souvislosti s GDPR (obecné nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679  o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jsem to já, Barbora Vechová, Čeladná 371, 739 12 Čeladná, IČ: 04751841, a provozuji webovou stránku www.baru-aru.cz, www.andelskaposta.cz.

Určuji,  jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a pečlivě vybírám případné další zpracovatele, kteří mi budou pomáhat.

Moje kontaktní údaje jsou: geomantka@baru-aru.cz

Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.
 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi sami svěříte, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Poskytování služeb a prodej, plnění smlouvy

V případě, že se rozhodnete zakoupit některý můj produkt nebo službu, eviduji kontaktní údaje, které osobně zadáte do objednávkového
formuláře.

Jméno, příjmení, adresa, e-mail (případně telefonní číslo), účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo účtu).

Vaše údaje jakožto zákazníka budu zpracovávat po dobu vyřízení objednávky a dle zákona dalších  deset let ode dne jejího skončení.

 • Vedení daňové evidence

Jste-li zákazník, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a vedení
daňové evidence.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování.

 • Fotografická dokumentace, reference, živé akce, workshopy

Pouze na základě vašeho souhlasu můžu využít vaše fotografie, reference, zpětné vazby apod. a to do doby, než souhlas sami odvoláte.

 • Marketing – zasílání newsletterů

Pro marketing eviduji minimální údaje, a to na základě vašeho souhlasu, který projevíte potvrzením odkazu v e-mailu, případně zaškrtnutím políček.

Double opt-in (dvojí potvrzení)  je opatření proto, aby vás nemohl přihlásit nikdo jiný a jasně a průkazně tak vyjádřujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

Předpokládám, že je vám více než 15 let. Pokud ne, budu k přihlášení vyžadovat souhlas tvého zákonného zástupce.

Jste-li již mým zákazníkem, zasílám vám svoje e-maily z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás moje novinky a vychytávky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.

Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám své e-maily s tipy, jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení.

V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 • Pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje.

Chráním je, jako kdyby byly moje vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup jen moji zaměstnanci a spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem: Active 24, SmartSelling a.s. (SmartEmailing, FAPI,) Facebook, Google, GoPay.

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Na zpracovatele budu při výběru klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování, jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno jen na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv.Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu.

 • Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 • Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 14 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
 • Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování.
 • Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
 • Právo na přenositelnost. Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30 dní.
 • Právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

V některých případech jsem ovšem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

 • Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případná pochybení napravit.

Mlčenlivost

Dovoluji si vás ujistit, že moji zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů.

Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou.

Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů u mě platí od 01.09.2020.